บริการจ่ายบิลทรูอัตโนมัติ

จ่ายบิลทรู รับฟิน 2 ต่อ!

รับสูงสุด 550 ทรูพอยท์
เมื่อสมัครและจ่ายบิลทรูผ่าน “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ”

ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2564

รายการส่งเสริมการขาย
จ่ายบิลทรู รับฟิน 2 ต่อ! สูงสุด 550 ทรูพอยท์ เมื่อสมัครและจ่ายบิลทรูผ่าน “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ”

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดของรางวัล
ต่อที่ 1: สมัคร “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สำเร็จ เป็นครั้งแรก

1. มีบัญชี TrueMoney Wallet ซึ่งสมัครด้วยเบอร์มือถือ เครือข่ายทรูมูฟเอช
2. สมัครใช้ “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
3. เมื่อสมัครใช้ “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สำเร็จ เป็นครั้งแรก ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลเป็นทรูพอยท์ ดังต่อไปนี้

 • รับ 100 ทรูพอยท์: หากเลือกใช้ “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” โดยชำระผ่านยอดเงินในบัญชี TrueMoney Wallet
 • รับ 200 ทรูพอยท์: หากเลือกใช้ “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” โดยชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต/บัญชีธนาคาร ซึ่งผูกกับบัญชี TrueMoney Wallet
 • รับ 400 ทรูพอยท์: หากเลือกใช้ “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” โดยชำระผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving

4. จำกัดสิทธิสูงสุด 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 400 (สี่ร้อย) ทรูพอยท์ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี TrueMoney Wallet
5. ลูกค้าที่สมัครบริการโดยเลือกชำระผ่าน KKP จะได้รับอีก 200 ทรูพอยท์ (ทรูพอยท์ส่วนเพิ่ม) ภายใน 7 วันทำการในเดือนถัดไป นับจากเดือนที่ทำการสมัครบริการ “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ”

ต่อที่ 2: รับ 50 ทรูพอทย์ ต่อเนื่องนาน 3 เดือน เมื่อชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือน ผ่าน “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” สำเร็จ ในเดือนถัดไป

หลังจากสมัครใช้ “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สำเร็จ ตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายต่อที่ 1 ข้างต้น การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต่อที่ 2 มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. หากชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่าน “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” สำเร็จ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลเป็นทรูพอยท์ เดือนละ 50 ทรูพอยท์ เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 3 (สาม) เดือน

ตัวอย่างการนับระยะเวลาที่จะได้รับของรางวัล
กรณีสมัครใช้ “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” และเลือกชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือน ภายในเดือนเดียวกัน

เดือนที่ดำเนินการ พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64
สถานะการชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนผ่าน “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” ✔ สมัครใช้บริการ
✔ ชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนสำเร็จ
✔ ชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนสำเร็จ ✔ ชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนสำเร็จ
ทรูพอยท์ที่ได้รับ รับสุงสุด 400 ทรูพอยท์ (ต่อที่ 1) รับ 50 ทรูพอยท์ (ต่อที่ 2) รับ 50 ทรูพอยท์ (ต่อที่ 2) รับ 50 ทรูพอยท์ (ต่อที่ 2)

กรณีเลือกชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือน ในเดือนถัดจากเดือนที่สมัครใช้ “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ”

เดือนที่ดำเนินการ พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64
สถานะการชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนผ่าน “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” ✔ สมัครใช้บริการ ✔ ชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนสำเร็จ ✔ ชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนสำเร็จ ✔ ชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนสำเร็จ
ทรูพอยท์ที่ได้รับ รับสุงสุด 400 ทรูพอยท์ (ต่อที่ 1) รับ 50 ทรูพอยท์ (ต่อที่ 2) รับ 50 ทรูพอยท์ (ต่อที่ 2) รับ 50 ทรูพอยท์ (ต่อที่ 2)

2. หากในเดือนใด ระบบไม่สามารถชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผ่าน “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” ได้สำเร็จ อันเนื่องมาจากยอดเงินในบัญชี TrueMoney Wallet หรือบัญชีธนาคารไม่เพียงพอ, ข้อผิดพลาดซึ่งเกิดจากธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิต, ข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเอง หรือเกิดจากเหตุอื่นใดก็ตามอันไม่ใช่ความผิดของบริษัท ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะไม่ได้รับรางวัลสำหรับเดือนนั้น ๆ และระยะเวลาในการรับรางวัลตามต่อที่ 2 นี้จะไม่ถูกขยายออกไปแต่อย่างใด

ตัวอย่างการนับระยะเวลาที่จะได้รับของรางวัล

เดือนที่ดำเนินการ พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64
สถานะการชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนผ่าน “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” ✔ สมัครใช้บริการ ✔ ชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนสำเร็จ ✘ ชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนไม่สำเร็จ ✔ ชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนสำเร็จ
ทรูพอยท์ที่ได้รับ รับสุงสุด 400 ทรูพอยท์ (ต่อที่ 1) รับ 50 ทรูพอยท์ (ต่อที่ 2) ไม่ได้รับ 50 ทรูพอยท์ (ต่อที่ 2) รับ 50 ทรูพอยท์ (ต่อที่ 2)

3. หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำการยกเลิกการใช้ “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะไม่มีสิทธิได้รับทรูพอยท์ สำหรับการชำระค่าบริการบิลทรูในครั้งถัดๆ ไป
4. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเลือกใช้ “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” โดยกำหนดให้ระบบชำระ “หลายบิลทรูต่อเดือน” ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับ 50 ทรูพอยท์ สำหรับค่าบริการบิลทรูรายเดือนที่ชำระผ่านระบบสำเร็จครั้งแรกเท่านั้น
5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะได้รับทรูพอยท์ทันทีเมื่อชำระค่าบริการบิลทรูรายเดือนผ่าน “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ” สำเร็จ
6. จำกัดสิทธิสูงสุด 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 50 (ห้าสิบ) ทรูพอยท์ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี TrueMoney Wallet ต่อเดือน

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลทรู รับฟิน 2 ต่อ! สูงสุด 550 ทรูพอยท์ เมื่อสมัครและจ่ายบิลทรูผ่าน “บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ”” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่สมัครบัญชี TrueMoney Wallet ด้วยเบอร์มือถือ เครือข่ายทรูมูฟเอชเท่านั้น
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลภายในตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใดนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Customer Care โทร.1240

สำหรับลูกค้า TrueMove H

รับฟรีทรูพอยท์ง่ายๆ
ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

เติมเงิน Easy Pass

บิลทั้งหมด

ซื้อของออนไลน์

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ