ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย

สแกนแหลก แจกกระจาย (นครราชสีมา)

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ มูลค่าตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) บาท ขึ้นไป ด้วยแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ของรางวัล
ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติบัญชีในแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท จะได้รับเงินคืน 5 (ห้า) บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการที่ได้รับการอนุมัติและมีสัญลักษณ์ True Point & Pay มูลค่าตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) บาท ขึ้นไป

รายละเอียดและเงื่อนไขในการรับเงิน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ทที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สแกนแหลก แจกกระจาย (นครราชสีมา)” ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จะต้องยอมรับ ตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“ทรูมันนี่”) และบริษัท ทรู ดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด (“ทรู ดิจิทัล”) เรียกรวมกันว่า “บริษัท”
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคือผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการ ครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 3. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายมีเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 4. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้ามูลค่าตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) บาท ขึ้นไป จะได้รับเงิน 5 (ห้า) บาทเข้าในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
 5. ภายใต้เงื่อนไขข้อ 4 บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับเงินของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับที่ 10 (สิบ) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) เดือน ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 6. ภายใต้เงื่อนไขข้อ 4 บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับเงินของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการที่ได้รับการอนุมัติและมีสัญลักษณ์ True Point & Pay จำนวน 2 (สอง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) วัน
 7. ภายใต้เงื่อนไขข้อ 4 บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับเงินของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการที่ได้รับการอนุมัติและมีสัญลักษณ์ True Point & Pay จำนวน 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) ร้านค้า ต่อ 1 (หนึ่ง) วัน
 8. ภายใต้เงื่อนไขข้อ 4 จำนวนสิทธิ์ดังกล่าวจะเริ่มนับใหม่ทุกสิ้นเดือนปฏิทินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 9. ภายใต้เงื่อนไขข้อ 4 ร้านค้าที่ร่วมรายการที่ได้รับการอนุมัติและมีสัญลักษณ์ True Point & Pay และได้รับการเลือกเข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 10. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนเดียวกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้าที่ร่วมรายการที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay จะไม่ได้รับเงินคืนจากร้านค้านั้นๆ
 11. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย
 12. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 13. บริษัทมีสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
 15. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 16. กรณีที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ และภายหลังมีการทำการยกเลิกการซื้อสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว (Void/ Refund/ Cancel) บริษัทมีสิทธิในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 17. สิทธิ์ในการรับเงินรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทในร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าดังกล่าวจริงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับเงินรางวัลไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการจริง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทและเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 18. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใดหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 19. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1240
ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

แนะนำร้านค้าที่รับชำระผ่าน
QR True Point&Pay

บริการด้านร้านค้า
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์